زندگی شاد

زندگی سرشار از قشنگی است؛

زنبور عسل را ببین،

بچه‌ها را ببین،

چهره‌های خندان را ببین.

باران را بو بکش،

باد را احساس کن،

زندگی را تا نهایتِ کمال زندگی کن و برای رسیدن به رویاهایت تلاش کن.

Save